काेमल रहिवाशी साेसायटीबाबत महाराष्टाचे मा. मुख्यमंत्री श्री ऊध्दव बाळासाहेब ठाकरे व मंत्रीमंडळातील अन्य सन्मानीय सदस्यांना श्री जगदीश का. काशिकर यांचे निवेदन व त्वरीत कारवाईसाठी विनंती !

0

मुंबई – फक्त१४ सभासदांची रहीवाशी साेसायटी !अंधेरी पश्चिम, मुंबई येथील काेमल रहीवाशी साेसायटीमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास साेसायटीच्या आजी व माजी कमीटी सदस्य तसेच सभासदांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नयेे !जीवन वाचवा ! ! सर्वसामान्यांचे प्राण वाचवा …..सर्वसामान्य माणसाला न्याय जिवंत असेपर्यत मिळणार की मुत्युनंतर …..जगदीश का. काशिकर, कायदा (लॉ) / नाेकरी (जाॅब) सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार, महाराष्ट, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७,श्री जगदिश काशीकर यांच्या तक्रारीची दखल उपनिबंधक, सहकारी संस्था के-पश्चिम विभाग (म्हाडा) मुंबईने अखेर घेतली व कोमल रहिवाशी साेसायटीचे चेअरमेन/सचिव यांना पंधरा दिवसात सहा एप्लीलला पाठविलेल्या पत्राला ऊत्तर देण्यास भाग पाडले असुन ऊत्तर न दिल्यास पुढील कायदेशिर कारवाईची सुचना दिली आहे त्यामळे येणारया काही दिवसात/महिन्यात काेमल रहिवाशी साेसायटीचे चेअरमेन/सचिव पत्राला ऊत्तर देतात की केराची टाेपली दाखवतात हे समजणार व त्यानंतर उपनिबंधक पत्राला ऊत्तर न दिल्यास काय कारवाई करणार आहेत हे सर्व महाराष्ट्रातील तसेच देशातील सर्व भारतीय जनता पहाणार आहे. सध्या कराेना ह्या महाभयंकर आजारामुळे संपुर्ण देशात व जगात चिंतेचे वातावरण असल्यामुळे दाेन्ही पक्शांना संवाद व पत्रव्यवहाराला व गरज पडल्यास समाेरासमोर भेटुन जाब जवाब विचारण्यास ऊशिर लागु शकताे याची मला जाणीव आहे.आजही चाेक्शी कुटुंबीय/श्री हर्षल चाेक्शी/श्रीमती मंजु हासीजा व ईतर काही सभासद श्री जगदिश काशीकर यांना समजुन न घेता ऊघडपणे मागील घटनांबध्दल बाेलु नका असा सल्ला देऊन जे गैरकुत्य साेसायटीमध्ये घडले आहे ते समाेर आणण्यास अडथळा आणुन मागच्या घटना विसरा अशा सल्ला देतात व अश्याच परीस्थीतीत साेसायटीच्या काही सभासदांनी (गरज पडल्यास सर्वासमक्श ते आपली बाजु मांडतील हा विश्वास आहे) साेसायटीचे माजी व आता जे साेसायटीची जबाबदारी पहात आहेत व ज्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आराेप केले आहेत ते काेमल रहिवाशी साेसायटीचे चेअरमेन श्री विनेश शहा थाेड्या दिवसात/महिन्यात आपली जागा विकुन दुसरीकडे स्थलांतर करणार आहेत तरी काेमल रहिवाशीचे आजी माजी कमीटी सदस्य व सभासद ही परिस्थीती याेग्य ती कारवाई/हस्तक्शेप व आदेश उपनिबंधक यांच्याकडुन न मिळाल्यास कशी हाताळणार हा ही माेठा प्रश्नचिन्ह आहे.श्री जगदीश काशीकर यांनी काेमल रहिवाशीची व आपली समस्या महाराष्ट्र सरकारचे पोर्टल “आपले सरकार” यावरसुध्दा मांडली व याेग्य ती कारवाई करणयासाठी त्यांनी मंबई महानगरपालिकेला समस्येबाबत अवगत करून महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी तसेच निगडीत शासकिय प्रशासनास दिली हाेती व काेमल रहिवाशीची समस्या सुटण्यासाठी त्वरीत हस्तक्षेप व गुन्हेगारयांवर कारवाई करण्याची विनंती केली हाेती व या सर्व घडामाेडी त्यांनी डीजीटल मिडीयामार्फत व साेशल मिडीयामार्फत जनतेसमाेर गेल्या सहा ते तीन वर्षापासुन मांडत आहेत.यासाठी त्यांनी “जेकेके विकली न्युज बुलेटीन” हा फेसबुक ग्रुप (https://www.facebook.com/groups/485736278978687/) त्यांनी शासकीय अधिकारी व जनतेच्या माहीतीसाठी बनविला आहे व ताे आपण कुपया सर्वानी बघावा ही मनापासुन विनंती करत आहेत व ऊदया काेमल रहीवाशी साेसायटीमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास साेसायटीच्या आजी व माजी कमीटी सदस्य तसेच सभासदांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये हे ठरविण्याची वेऴ आली आहे !श्री जगदीश काशीकर यांना काही सभासदांनी ज्यांचे अपराध/गुन्हे काही सभासदांच्या सांगण्यावरून ऊजेडात आणले (ज्यांनी आराेप केले ते नेहमी सत्य परिस्थीती मांडणार व काेणतीही तडजाेड करणार नाहीत हा विश्वास सर्वाना पहायला मिऴणार का ? हे येणारया काही दिवसात स्पस्ट हाेईल) त्यांनी मुर्ख जाहीर करून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला व याेग्य ती माहीती पुन्हा पुन्हा विचारूनसुध्दा पुरवली नाही व याची माहीती त्यांनी साेसायटीचे हीशाेब तपासणीस (अकाऊन्टंट) व सीए श्री धर्मनाथ जैन यांना देऊन कमीटी सदस्यांच्या सहाय्याने जी माहीती मागीतली आहे ती दाेहाेंपैकी एकाने लिहुन देण्याची/पुरवण्याची विनंती केली हाेती तसेच आॅडीटर/हीशाेब तपासणी – एन बी वर्सेकर अॅन्ड अशाेसीएट, ८, आेम सीध्दार्थ अपार्टमेंन्ट, आनंद हाॅस्पीटल/सबवे/न्यु लिंक राेड जवळ, दहिसर – पुर्व, मुंबई – ४०० ०६८ यांनी साेसायटी संदभॉत काही गैरव्यवहार झाला असेल तर बॅलन्सशीट मध्ये मांडावा व सर्व सभासदांना माहीती द्यावी ही श्री धर्मनाथ जैन यांच्यामार्फत विनंती केली हाेती.काेमल साेसायटी म्हणजे जबाबदार/सुशिक्क्षीत व्यक्ती/कमीटी सदस्य जेव्हा बेजबाबदार पणे वागतात व काही सभासदानी दुर्लक्श केल्यामुळे व साेसायटी कमीटीवर पुर्ण विश्वास टाकल्यामुळे कीती बिकट अवस्थेत आहे याचे एक ऊत्तम ऊदाहरण असुन सर्व कमीटी सदस्यांची जे १५ ते २५ वषाॅपासुन आजपयॅत साेसायटी पदधिकारी म्हणुन व्यवस्था बघत हाेते त्या सर्व पदधिकारयांची व ज्यांच्या सहाय्याने श्री शांतीलाल जैन साेसायटीचे चेअरमेन बनले त्या सर्वांची पाेलिस व न्यायालयीन चाैकशी करून गैरव्यवहार करणारया किंवा केलेल्या पदधिकारी किंवा सभासदावर कडक कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण आजही ज्या कमीटी सदस्यावर गैरव्यवहार केल्याबध्दल आराेप बिल्डीग दुरूस्तीबाबत व चुकीच्या पध्दतीने एखादया व्यक्तीचे खाते बंद केले आहे व माहीती लपवली आहे किंवा ज्यांनी अफवा उडविली आहे तेच साेसायटी चालवत असुन काेणताही सभासद हा गैरव्यवहार मांडण्यासाठी अजुन पुढेे येत नाहीत किंवा गैरसमज दुर करत नाही व या अगाेदर संगनमताने गैरव्यवहार झालेला आहेत (अजुन काेणीही स्थानीक पाेलिस स्टेशन व महानगर पालिकेला गैरव्यवहाराबध्दल माहीती दिली नाही) व आज जवळपास सहा-सात महीन्यापासुन साेसायटी कमीटीशिवाय चालत असुन या दिवसात साेसायटीबाबत जे निर्यय घेतले आहेत ते चुकीचे की बराेबर ते सर्व सभासदांना समजणे फार गरजेचे असुन नवीन कमीटी बनविने हया सर्व घटनेचा खुलासा झाल्यावर बनविणे शकय आहे व हा गैरव्यवहार/भष्टाचार कराेना आजारासारखा,ईतर सर्व रहिवाशी साेसायटीमध्ये न पसरता विनाकारण/नाहक सर्वसाधारण जनतेचा बळी/मुत्यु/निराशेने आत्महत्या सारखे प्रकार हाेता कामा नये याकडे सर्वानी जाणीवपुर्वक लक्ष देणे सामान्य जनतेसाठी फार गरजेचे असुन आता ईतर रहीवाशी साेसायटीनी आपली साेसायटी चांगल्या पध्दतीने चालवणे फार गरजेचे आहे.अश्या परिस्थीतीत श्री जगदीश काशिकर जनतेला खालील प्रमाणे आवााहन करत आहेत की त्यांनी स्वताच्या व ईतरांच्या बचावासाठी व त्यांच्या न्याय हक्कासाठी नामवंत वकीलांची टीम तयार केली आहे व सर्व जनतेने जी हया कारणानी पीडीत आहे त्यांनी अन्याया विरूध्द आवाज ऊठवावा व मदत मागावी.या गंभीर विषयावर कोणालाही कायदेशिर मदत पाहीजे असल्यास त्यांनी श्री जगदीश काशीकर यांच्या व्हाॅट्सअप क्रमांकावर मदती साथी संपर्क करावा :- व्हाटसअप नंबर 9768425757.सर्वाना सगळया कायदेशीर प्रकरणात माेफत कायदेशिर सल्ला देण्यात येईल व जिथे याेग्य कागदपत्र बनवण्याची गरज आहे तीथे अल्प दरात कागदपत्र बनवुन देण्यात येतील तरी कुपया गरजवंतानी या सेवेचा फायदा घ्यावा ही विनंती व ही सेवा फक्त मुबंई व ठाणे जिल्हयापुरती मयॉदीत असुन आता ती सेवा संपुर्ण देशभर देण्याचा त्यांचा विचार आहे याची सर्व पीडीत जनतेने नाेंद घ्यावी ही विनंती व कुपया या सेवेची माहीती सर्व गरजवंताना दयावी ही विनंती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here