वाहने जप्त करुन तहसिल कार्यालयाच्या आवारात लावण्यात आले

0

सिल्लोड ( प्रतिनिधी विनोद हिंगमिरे) मौजे पिंपळगाव घाट ता.सिल्लोड येथे दिनांक- 6/2/2021 रोजी सकाळी 2.40 वाजता पथक गस्त घालत असतांना अचानक धाड टाकली असता अचानक धाड टाकली असता श्री.विजय गणेश भागवत वाहन मालक ट्रॅक्टर क्रमांक MH20 AY4049 हे वाहन 1 ब्रास अवैध वाळु वाहतुक करतांना आढळुन आले. रॉयल्टीबाबत विचारणा केले असता रॉयल्टी नसल्याचे आढळुन आले. सदरील वाहने जप्त करुन तहसिल कार्यालयाच्या आवारात लावण्यात आलेले आहेत. संबधिताविरुदध प्रत्येकी 1,30,400/- रुपये ची दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करुन वसुल केली आहे. सदर कारवाई श्री एस एम जैस्वाल मंडळ अधिकारी, श्री डी एम क्षिरसागर तलाठी , श्री विजय राठोड , तलाठी , श्री विजय चव्हाण , तलाठी श्री संतोष इंगळे , श्री सुभाष राऊत महसुल सहायक व श्री राजेश बसय्ये , कोतवाल यांनी मा.तहसिलदार सिल्लोड श्री.विक्रम राजपुत व श्री ब्रिजेश पाटील उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही पुर्ण केली. तहसिल कार्यालयाने नव्याने पथक निर्माण केलेले असुन सदर पथक कार्यान्वीत केलेले असुन येणाऱ्या काळातही अवैध वाहतुकीविरुदध अचानक धाडी टाकुन अवैध गौणखनिज वाहतुक करणाऱ्या विरुदध वाहने जप्त करुन दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असे श्री.विक्रम राजपुत मा.तहसिलदार सिल्लोड व श्री.ब्रिजेश पाटील, मा.उपविभागीय अधिकारी सिल्लोड यांनी ईशारा दिलेला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here